Adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat 

Jolly Joker kft

székhelye: 2800 Tatabánya Fő tér 34

adószáma: 11184148-1-11

A szabályzat célja

Jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy az Kft tevékenységei során biztosítsa a személyes adatok védelméhez fűződő jogok érvényesülését, illetve az Kft által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében meghatározza a személyes adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági előírásokat. Az adatok kezelésekor a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az 1998. évi VI. törvény az adatvédelemről, az Európai Parlament 2016/679. rendelet (GDPR) előírásai, és egyéb, az adatvédelemről szóló hatályos magyar jogszabályok az iránymutatóak.

Fogalommeghatározások

a) személyes adat: bármely információ, amely egy azonosított vagy azonosítható egyénre vonatkozik (adatalany);

b) adatalany, érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy

c) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

d) tiltakozás: az érintett írásos nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

 

Az adatkezelések céljai, és a kezelt adatok köre

Az adatfeldolgozás fő célja az utazással kapcsolatos szolgáltatások bebiztosítása az utazási szerződésben lefoglaltak szerint, melynek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

- e-mail cím

- név

-születési dátum

- telefonszám

- lakcím

-személy igazolvány vagy útlevél szám

 

Ezen adatfeldolgozás jogalapja a szerződés teljesítése illetve az utasok, útitársak jogos érdeke melyek javára a szerződés megköttetett.

A Jolly Joker Kft az utasok  önkéntesen megadott adatait kizárólag az utazási szerződés megkötésére és személyes kapcsolattartásra használja.  

A Kft szerződéses partnerek adatainak nyilvántartása a jogviszony fennállása alatt, illetve a Számviteli Törvény előírásainak megfelelő adattartalommal, céllal, valamint időtartammal történik.

Könyvelés, számlakezelés, költségvetés kezelése, vagyongazdálkodás, bérszámfejtési anyagok nyilvántartása a Számviteli Törvény előírásainak megfelelő adattartalommal, céllal, valamint időtartammal történik.

 

​ Az Kft adatkezelési és adatvédelmi alapelvei

    Az ügyintézés során csak azokat a személyes adatokat szabad felvenni, amelyek az ügykezelés szempontjából feltétlenül szükségesek. A felvett adatokat csak az adott ügy intézése érdekében szabad felhasználni, más adatokkal, ügyekkel nem kapcsolhatóak össze.

Személyes adat csak abban az esetben kezelhető, ha ahhoz az adatalany, érintett önkéntesen írásban hozzájárult.

Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, az adatszolgáltatás önkéntes voltát, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő nevét.

A személyes adatokat kizárólag a szerződött partnereink felé közöljük, az utasok által megrendelt szolgáltatások megrendelésének és bebiztosításának céljából.

Jelen szabályzat értelmében az Kft követelményei a személyes adatokra vonatkozóan az alábbiak:

  • az adatokat csak a fent meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem lehet felhasználni

  • az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl

 Az adatfeldolgozó munkatársak Titoktartási Nyilatkozat megtételére kötelezettek, azon túl, hogy a személyes adatok védelméért, az adatkezelések jogszerűségéért, jelen szabályzat és vonatkozó utasítások betartásáért személyesen felelősek.

Az Kft Ügyvezető Igazgatója egy adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó utasítást ad ki, amely tartalmazza a gyakorlati útmutatásokat, megfogalmazza a betartandó előírásokat. (1.számú melléklet) Az utasításban részletesen felsorolt gyakorlati adatvédelmi rendszabályok elválaszthatatlan részét képezik jelen Szabályzatnak.

Az Kft a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően adatkezelési tevékenység nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az adatkezelők, jogosultsági köreit is.

A Jolly Joker Kft nem vállal felelősséget olyan jogosulatlan adatfelhasználásért, ami annak az eredménye, hogy adatbázisát, rendszerét jogosulatlan felhasználó feltörte, és jogellenes cselekmény folytán adatokhoz jutott. Ilyet tapasztalva A Jolly Joker Kft azonnali hatállyal a vonatkozó hatóságoknál bejelentést tesz.

Az adatkezelés jogalapja

A Jolly Joker Kft személyes adatokat kizárólag a felsorolt működési célok megvalósulása érdekében kezel, valamint biztosítja, hogy annak minden szakaszában az adatkezelés céljainak megfelelően történjen.

Az adatkezelés időtartama

Tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatalany, érintett a hozzájárulását alapvetően határozatlan időre adja azzal a feltétellel, hogy írásban azt bármikor visszavonhatja. Adattörlési kérelemnek feldolgozásával az adatkezelés megszűnik. Az adatok törlésének határideje: adattörlési kérelem feldolgozásának időpontjában haladéktalanul megtörténik, de legkésőbb 30 naptári napon belül. A munkavállalókra vonatkozó személyügyi iratok őrzése a jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban meghatározott ideig történik.

​Az adatkezelési tájékoztató

Az adatalany érintettet személyes adatai kezelését megelőzően tájékoztatni kell arról, hogy

a) mely adatokat, milyen célból, milyen időtartamig jogosult kezelni az Kft,

b) mely szervezeti egység és hol végzi az adatkezelést, illetve az adatfeldolgozást,

c) az adatkezeléssel kapcsolatban az érintettnek milyen jogai vannak

 

A tájékoztatás megadásáért az Kft-nél a szervezeti egység vezetője, vagy az általa meghatalmazott munkatársak a felelősek.

 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet az Kft-től személyes adatai kezeléséről és kérheti személyes adatainak helyesbítését. Jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje -a jogszabályban elrendelt kötelező adatkezelések kivételével- azok törlését. A törvény felhatalmazása esetén tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Az adat megismerésére vonatkozó kérelem beérkezése esetén az érdemi döntést az Kft vezetője jogosult meghozni. A kérelemre az Kft legfeljebb 15 napon belül írásbeli választ küld. Ez esetben a tájékoztatás kiterjed a kezelt adatok megjelölésére, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozó nevére, címére és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységére, továbbá arra, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ha az érintett személyes adatainak helyesbítését kéri, akkor a valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő, ha a szükséges adatok rendelkezésre állnak, köteles helyesbíteni. Amennyiben a hibás adat nem helyesbíthető, akkor azt törölni kell.

Az adatkezelés elleni tiltakozás elbírálásának időtartamára - legfeljebb 15 napra - az adatkezelést  felfüggeszti, az adatokat zárolja és erről az Kft vezetőjét tájékoztatja. A felfüggesztés időtartama alatt az adat a tiltakozási jog elbírásával összefüggő eljáráson kívül nem használható fel, nem továbbítható, a tárolásán kívül egyéb adatkezelési művelet nem végezhető.

A közérdekű ​adatigénylés

Közérdekű adat megismerése iránt bárki írásban postai úton (2800 Tatabánya Fő tér 34.) vagy elektronikus úton (jollyjoker07@gmail.com) igényt nyújthat be. A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem az Kft részéről a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül teljesítendő.

Az adatigénylés abban az esetben teljesíthető, amennyiben elbíráláskor a következő feltételek együttesen fennállnak:

a) az igényelt adatok közérdekű adatnak minősülnek,

b) a kért adatok pontosan meg vannak határozva, így az igényelt adatok teljesen beazonosíthatóak, c) nem találhatóak meg a honlapon,

c) a kérelmező elérhetősége tisztázott,

d) a tájékoztatás formája és módja tisztázott,

e) ha az adatszolgáltatás teljesítése költségbe kerül, akkor annak megtérítését kérelmező vállalja.

 

Ha a fent meghatározott követelmények a kérelem alapján nem állapíthatóak meg, az igénylőt meg kell keresni a hiányzó információkra vonatkozó nyilatkozata érdekében.

Amennyiben olyan adat megismerésére irányul a kérelem, amelyet az Kft már honlapján közzétett, az igénylőt erről is írásban kell tájékoztatni. A beérkezett kérelmekre az Kft legfeljebb 15 napon belül írásbeli választ küld. Ha kérelmező a közérdekű adat szolgáltatásához szükséges költségeket nem viseli, vagy a fenti feltételek együttesen nem állnak fenn, úgy abban az esetben az igény elutasítható. Az elutasítást indoklással együtt az Kft 15 napon belül eljuttatja kérelmező részére.

 Az Kft a​datvédelmi nyilatkozatának rögzített tartalma

 

Alulírott………………………………………………………...hozzájárulok ahhoz, hogy a

Jolly Joker Kft Az általam megadott személyes adataimat kezelje a www.jolly-joker.hu weboldalon elérhető és a helyszínen kifüggesztett (Tatabánya 2800 Fő tér 34) adatvédelmi és az adatbiztonsági alapján. Kijelentem, hogy a tájékoztatót megismertem, megértettem. Tudomásul veszem, hogy ezen hozzájárulásomat visszavonhatom, korlátozhatom. Tudomásul veszem, hogy a Jolly Joker Kft személyes adataimat harmadik természetes és jogi személynek továbbíthatja mind Magyarországon belül, mind azon kívül, akár az Európai Gazdasági Térségen belül, akár azon kívül, az utazási szerződés teljesítése érdekében.

A személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési jogok az adatvédelmi és az adatbiztonsági szabályzatban találhatók.


 

​Jogérvényesítés lehetősége

Az adatalany érintettek az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az adatalany érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján 11 adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.)

Jelen Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat a Közgyűlés elfogadó határozatával lép hatályba és hatálya kiterjed A Jolly Joker Kft-vel jogviszonyban álló személyekre.


 

Érvényes 2018.05.24